عدالت adalet

کشورهایی که زبان رسمی آنها اسپانیایی است بخش دوم

کشورهایی که زبان رسمی آنها اسپانیایی است

بخش دوم


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: یک شنبه 28 آبان 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

کشورهایی که زبان رسمی آنها اسپانیایی است بخش اول

کشورهایی که زبان رسمی آنها اسپانیایی است

بخش اول


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: یک شنبه 28 آبان 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

کشورهایی که زبان رسمی آنها عربی است بخش دوم

کشورهایی که زبان رسمی آنها عربی است بخش دوم


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: یک شنبه 28 آبان 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

کشورهایی که زبان رسمی آنها عربی است بخش اول

کشورهایی که زبان رسمی آنها عربی است بخش اول


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: یک شنبه 28 آبان 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

کشورهایی که زبان رسمی آنها انگلیسی است بخش سوم

کشورهایی که زبان رسمی آنها انگلیسی است بخش سوم


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: یک شنبه 28 آبان 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

کشورهایی که زبان رسمی آنها انگلیسی است بخش دوم

کشورهایی که زبان رسمی آنها انگلیسی است بخش دوم


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: یک شنبه 28 آبان 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

کشورهایی که زبان رسمی آنها انگلیسی است بخش اول

کشورهایی که زبان رسمی آنها انگلیسی است بخش اول


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: یک شنبه 28 آبان 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

قاره اقیانوسیه

قاره اقیانوسیه

قاره اقیانوسیه در حال حاضر دارای 14 کشور مستقل می باشد. که بزرگترین کشور این قاره چه از لحاظ وسعت و چه از لحاظ جمعیت کشور استرالیا می باشد.

کوچکترین کشور این قاره چه از لحاظ جمعیت و چه از لحاظ مساحت کشور نائورو می باشد.

نام کشور

مساحت (km)

جمعیت (نفر)

رتبه

استرالیا

300/682/7

000/680/20

بزرگترین کشور اقیانوسیه هم از لحاظ مساحت و هم از لحاظ جمعیت

نائورو

3/21

100/10

کوچکترین کشور اقیانوسیه هم از لحاظ مساحت و هم از لحاظ جمعیت

نویسنده: atila ׀ تاریخ: دو شنبه 15 آبان 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

قاره آمریکای شمالی

قاره آمریکای شمالی

قارة آمریکای شمالی در حال حاضر دارای 3 کشور مستقل می باشد که بزرگترین کشور این قاره از لحاظ وسعت کشور کانادا می باشد و کشور ایالات متحده آمریکا بزرگترین کشور این قاره از لحاظ جمعیت می باشد.

کوچکترین کشور قاره آمریکای شمالی از لحاظ وسعت کشور مکزیک می باشد. و نیز کوچکترین کشور قاره آمریکای شمالی از لحاظ جمعیت کشور کانادا می باشد.

نام کشور

مساحت (km)

جمعیت (نفر)

رتبه

کانادا

610/970/9

000/547/32

بزرگترین کشور آمریکای شمالی از لحاظ مساحت 

ایالات متحده آمریکا

364/363/9

000/330/299

بزرگترین کشور آمریکای شمالی از لحاظ جمعیت

مکزیک

201/958/1

000/038/104

کوچکترین کشور آمریکای شمالی از لحاظ مساحت

کانادا

610/970/9

000/547/32

کوچکترین کشور آمریکای شمالی از لحاظ جمعیت

نویسنده: atila ׀ تاریخ: دو شنبه 15 آبان 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

قاره آمریکای مرکزی

قاره آمریکای مرکزی

قارة آمریکای مرکزی در حال حاضر دارای 20 کشور مستقل می باشد که بزرگترین کشور این قاره از لحاظ مساحت کشور نیکاراگوآ می باشد و از لحاظ جمعیت بزرگترین کشور این قاره گواتمالا می باشد. کوچکترین کشور قارة آمریکای مرکزی چه از لحاظ وسعت و چه از لحاظ جمعیت کشور سنت کیتس ونویس می باشد.

نام کشور

مساحت (km)

جمعیت (نفر)

رتبه

نیکاراگوآ

700/130

000/233/5

بزرگترین کشور آمریکای مرکزی از لحاظ مساحت  می باشد.

گواتمالا

889/108

000/019/13

بزرگترین کشور آمریکای مرکزی از لحاظ جمعیت می باشد

سنت کیتس ونویس

261

100/49

کوچکترین کشور آمریکای مرکزی هم از لحاظ مساحت و هم از لحاظ جمعیت

نویسنده: atila ׀ تاریخ: دو شنبه 15 آبان 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

قاره آمریکای جنوبی

قاره آمریکای جنوبی

قارة آمریکای جنوبی در حال حاضر دارای 12 کشور مستقل می باشد که بزرگترین کشور این قاره چه از لحاظ جمعیت و چه از لحاظ وسعت کشور برزیل می باشد.

کوچکترین کشور این قاره چه از لحاظ جمعیت و چه از لحاظ وسعت کشور سورینام می باشد.

نام کشور

مساحت (km)

جمعیت (نفر)

رتبه

برزیل

404/547/8

000/771/186

بزرگترین کشور آمریکای جنوبی هم از لحاظ مساحت و هم از لحاظ جمعیت

سورینام

265/163

000/502

کوچکترین کشور آمریکای جنوبی هم از لحاظ مساحت و هم از لحاظ جمعیت

نویسنده: atila ׀ تاریخ: دو شنبه 15 آبان 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

قاره آفریقا

قاره آفریقا

قاره آفریقا در حال حاضر دارای 54 کشور مستقل است. بزرگترین کشور قاره آفریقا از لحاظ وسعت کشور سودان می باشد و از لحاظ جمعیت نیجریه بزرگترین کشور آفریقا است.

کوچکترین کشور آفریقا چه از لحاظ وسعت و چه از لحاظ جمعیت کشور سیشل می باشد.

نام کشور

مساحت (km)

جمعیت (نفر)

رتبه

سودان

813/505/2

000/992/36

بزرگترین کشور آفریقا از لحاظ مساحت

نیجریه

768/932

000/375/134

بزرگترین کشور آفریقا از لحاظ جمعیت

سیشل

455

200/83

کوچکترین کشور آفریقا هم از لحاظ مساحت و هم از لحاظ جمعیت

نویسنده: atila ׀ تاریخ: دو شنبه 15 آبان 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

قاره اروپا

قاره اروپا

قاره اروپا در حال حاضر دارای 49 کشور مستقل می باشد. بزرگترین کشور قاره اروپا چه از لحاظ جمعیت و چه از لحاظ مساحت کشور روسیه است. همچنین کشور روسیه بزرگترین کشور جهان از نظر مساحت می باشد.

کوچکترین کشور اروپا چه از لحاظ مساحت و چه جمعیت کشور واتیکان است. همچنین کشور واتیکان کوچکترین کشور جهان هم از لحاظ جمعیت و هم از لحاظ وسعت می باشد.

نام کشور

مساحت (km)

جمعیت (نفر)

رتبه

روسیه

400/075/17

000/394/142

بزرگترین کشور اروپا هم از لحاظ مساحت  و هم از لحاظ جمعیت

واتیکان

44/0

920

کوچکترین کشور اروپا هم از لحاظ مساحت و هم از لحاظ جمعیت

نویسنده: atila ׀ تاریخ: دو شنبه 15 آبان 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

قاره آسیا

قاره آسیا

قاره آسیا در حال حاضر دارای 44 کشور مستقل است که بزرگترین کشور این قاره چه از لحاظ جمعیت و چه از لحاظ وسعت کشور چین می باشد.

کوچکترین کشور قاره آسیا چه از لحاظ جمعیت و چه از لحاظ وسعت کشور مالدیو می باشد.

نام کشور

مساحت (km)

جمعیت (نفر)

رتبه

چین

900/572/9

000/381/311/1

بزرگترین کشور آسیا هم از لحاظ مساحت  و هم از لحاظ جمعیت

مالدیو

298

000/300

کوچکترین کشور آسیا هم از لحاظ مساحت و هم از لحاظ جمعیت

نویسنده: atila ׀ تاریخ: دو شنبه 15 آبان 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

کشورهای که نام پایتخت با نام کشور یکی است

کشورهای که نام پایتخت با نام کشور یکی است

 


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: یک شنبه 30 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

بزرگترین و کوچکترین کشورهای جهان

بزرگترین و کوچکترین کشورهای جهان

 


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: یک شنبه 30 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

وسیع ترین صحراهای جهان

وسیع ترین صحراهای جهان


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: شنبه 8 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

مهمترین قلل جهان

مهمترین قلل جهان


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: شنبه 8 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

مهمترین آتشفشانهای جهان

مهمترین آتشفشانهای جهان


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: شنبه 8 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

وسیع ترین شبه جزایر جهان

وسیع ترین شبه جزایر جهان


ادامه مطلب
نویسنده: atila ׀ تاریخ: شنبه 8 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

صفحه قبل 1 2 3 4 5 ... 12 صفحه بعد

درباره وبلاگ

Welcome to the blog of justice


لینک دوستان

لینکهای روزانه

جستجوی مطالب

طراح قالب

CopyRight| 2009 , adalet.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By: NazTarin.COM