عدالت adalet

عدالت adalet

قانون تجارت الكترونيكی بخش اول

قانون تجارت الكترونيكی

 باب اول مقررات عمومی

مبحث اول- در كليات

فصل اول- قلمرو و شمول قانون

ماده 1- اين قانون مجموعه اصول و قواعدی است كه برای مبادله آسان و ايمن اطلاعات در واسط‌های الكترونيكی و با استفاده از سيستم ‌های ارتباطي جديد به كار می‌ رود.

فصل دوم تعريف

ماده 2-

الف- «داده‌ پيام» (Data Message): هر نمادی از واقعه، اطلاعات يا مفهوم است كه با وسائل الكترونيكی، نوری و يا فناوری ‌های جديد اطلاعات توليد، ارسال، دريافت، ذخيره يا پردازش می‌ شود.

ب- «اصل ‌ساز» (Originator): منشأ اصلی «داده ‌پيام» است كه «داده ‌پيام» به وسيله او يا از طرف او توليد يا ارسال می ‌شود اما شامل شخصی كه در خصوص «داده ‌پيام» به عنوان واسطه عمل می‌ كند نخواهد شد.

ج- «مخاطب» (Addressee): شخصی است كه اصل ‌ساز قصد دارد وی «داده ‌پيام» را دريافت كند، اما شامل شخصی كه در ارتباط با «داده ‌پيام» به عنوان واسطه عمل می‌ كند نخواهد شد.
د- «ارجاع در داده ‌پيام» (
By Reference Incorporation): يعنی به منابعی خارج از «داده‌ پيام» عطف شود كه درصورت مطابقت با ماده (18) اين قانون جزئی از «داده ‌پيام» محسوب می‌ شود.

ه- «تماميت داده ‌پيام» (Integrity ): عبارت است از موجوديت كامل و بدون تغيير «داده ‌پيام». اعمال ناشی از تصدي سيستم از قبيل ارسال، ذخيره يا نمايش اطلاعات كه به طور معمول انجام می ‌شود خدشه‌ ای به تماميت «داده ‌پيام» وارد نمی‌ كند.

و- «سيستم رايانه ‌ای» (:(System Computer هر نوع دستگاه يا مجموعه ‌ای از دستگاه ‌های متصل سخت ‌افزاری نرم ‌افزاری است كه از طريق اجرای برنامه ‌های پردازش خود كار «داده ‌پيام» عمل می‌ كند.

ز- «سيستم اطلاعاتی» (System Information): سيستمی برای توليد (اصل ‌سازی)، ارسال، دريافت، ذخيره يا پردازش «داده ‌پيام» است.

ح- «سيستم اطلاعاتی مطمئن» (System Secure Information): سيستم اطلاعاتی است كه:
1. به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.

2. سطح معقولی از قابليت دسترسي و تصدی صحيح را دارا باشد.

3. به نحوی معقول متناسب با اهميت كاری كه انجام می ‌دهد پيكربندی و سازماندهی شده باشد.

4. موافق با رويه ايمن باشد.

ط- «رويه ايمن» (Secure Method): رويه ‌ای است برای تطبيق صحت ثبت «داده ‌پيام» منشأ و مقصد آن با تعيين تاريخ و برای يافتن هرگونه خطا يا تغيير در مبادله، محتوا و يا ذخيره سازی «داده ‌پيام» از يك زمان خاص. يك رويه ايمن ممكن است با استفاده از الگوريتم‌ ها يا كدها، كلمات يا ارقام شناسائی، رمزنگاری، روش‌ های تصديق يا پاسخ برگشت و يا طرق ايمنی مشابه انجام شود.

ی- «امضای الكترونيكی»(Electronic Signature): عبارت از هر نوع علامت منضم شده يا به نحو منطقي متصل شده به «داده ‌پيام» است كه برای شناسائی امضا كننده «داده ‌پيام» مورد استفاده قرار می‌گيرد.

ك- «امضای الكترونيكی مطمئن»(Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signature هر امضای الكترونيكی است كه مطابق با ماده (10) اين قانون باشد.

ل- «امضاء كننده» (Signatory): هر شخص يا قائم مقام وی كه امضای الكترونيكي توليد می‌ كند.
م- «شخص» (
Person): اعم است از شخص حقيقی و حقوقی و يا سيستم‌ های رايانه ‌ای تحت كنترل آنان.


ن- «معقول» (سنجش عقلانی)، (
Reasonableness Test): با توجه به اوضاع و احوال مبادله «داده ‌پيام» از جمله: طبيعت مبادله، مهارت و موقعيت طرفين، حجم مبادلات طرفين در موارد مشابه، در دسترس بودن گزينه‌ های پيشنهادی و در آن گزينه ‌ها از جانب هر يك از طرفين، هزينه گزينه ‌هاي پيشنهادی، عرف و روش‌ هاي معمول و مورد استفاده در اين نوع مبادلات، ارزيابی می ‌شود.

س- «مصرف كننده» (Consumer): هر شخصي است كه به منظوری جز تجارت يا شغل حرفه ‌ای اقدام می‌ كند.

ع- «تأمين كننده» (Supplier): عبارت از شخصي است كه بنا به اهليت تجاری، صنفی يا حرفه ‌ای فعاليت می ‌كند.

ف- «وسايل ارتباط از راه دور» (Means Of Distance Communication): عبارت از هر نوع وسيله ‌ای است كه بدون حضور فيزيكي همزمان تأمين كننده و مصرف كننده جهت فروش كالا و خدمات استفاده می ‌شود.

ص- «عقد از راه دور»(Distance Contract): ايجاب و قبول راجع به كالاها و خدمات بين تأمين كننده و مصرف كننده با استفاده از وسايل ارتباط از راه دور است.

 ق- «واسط بادوام» (Durable Medium): يعنی وسائلي كه به موجب آن مصرف كننده شخصاً «داده ‌پيام» های مربوطه را بر روی آن ذخيره كند از جمله شامل فلاپي ديسك، ديسك فشرده، ديسك سخت و يا پست الكترونيكی مصرف كننده.

ز- «داده ‌پيام‌ های شخصی» (Private Data): يعني «داده‌ پيام» های مربوطه به يك شخص حقيقي (موضوع «داده» Data Subject) مشخص و معين.

فصل سوم تفسير قانون

ماده 3- در تفسير اين قانون هميشه بايد به خصوصيت بين ‌المللي، ضرورت توسعه هماهنگي بين كشورها در كاربرد آن و رعايت لزوم حسن نيت توجه كرد.

ماده 4- در مواقع سكوت و يا ابهام باب اول اين قانون، محاكم قضايي بايد براساس ساير قوانين موضوعه و رعايت چهارچوب فصول و مواد مندرج در اين قانون، قضاوت نمايند.

ادامه مطلب در بخش دوم


https://get.cryptobrowser.site/2738817
نویسنده: atila ׀ تاریخ: یک شنبه 27 اسفند 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

درباره وبلاگ

Welcome to the blog of justice


لینک دوستان

لینکهای روزانه

جستجوی مطالب

طراح قالب

CopyRight| 2009 , adalet.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By: NazTarin.COM