عدالت adalet

عدالت adalet

شهرسازی بخش سوم

101- براساس کدام ماده قانون شهرداریها، مؤسسات وابسته به شهرداری مانند شرکت واحد اتوبوسرانی، می تواند به صورت بنگاه اقتصادی در قالب شرکت یا سازمان اداره شوند؟ ماده 84 قانون شهری

102- کدام قانون ناظر بر تفکیک اراضی شهری است؟ ماده 101 قانون شهرداریها

103- مجری طرح های جامع شهری چه دستگاهی است؟ شهرداری

104- طرح های تفصیلی شهرها توسط شهرداری ها تهیه می گردد؟ شهرداری ها

105- بر طبق کدام قانون انتخاب شوراهای اسلامی، انتخاب شهردار در حیطة اختیارات شورای اسلامی شهر است که به مدت 4 سال انتخاب می شود؟ ماده 71 قانون شوراهای اسلامی

106- شهردار همزمان نمی تواند عضو شورای شهر باشد.

107- نصب شهرداران در شهرهای با جمعیت بیش از 200 هزار نفر و مراکز استان بنابر پیشنهاد شورای شهر و حکم وزیر کشور صورت می گیرد.

108- مهمترین نهاد اثر گذار در مدیریت شهری و شهرداری های ایران کدام نهاد است؟ وزارت کشور

109- مهم ترین وظایف وزارت کشور در مدیریت شهری کدامند؟ نظارت بر شهرداریها، نظارت بر اجرای قوانین و آئین نامه ها، نظارت بر اجرای قانون نوسازی و عمران شهر، نظارت بر امور کلیه شوراها، از جمله شورای شهر، تعیین نیازمندیهای اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی منطقه ای و محلی

110- محور خدمات شهری در عرصه های کالبدی کدامند؟

E حوزه های زیرساختی و زیربنایی

E مدیریت کاربری زمین

E شکل و فضای شهری

111- وظایف شهرداری در خدمات شهری عبارتنداز؟

× خدمات بهداشتی

× خدمات رفاهی و تفریحی

× خدمات حفاظتی و ایمنی

× خدمات حمل و نقل عمومی و ترافیک شهری

× خدمات عمرانی

112- مدیریت شهری در سطح کلان شامل کدام نهادهاست؟

 وزارت کشور

 وزارت مسکن و شهرسازی

 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

113- مدیریت شهری در سطح خرد یا منطقه ای شامل کدام نهادهاست؟ استانداریها

114- مدیریت شهری در سطح محلی شامل کدام نهادهاست؟

 شورای تأمین استان

 فرمانداری شورای اسلامی شهر

 شهرداری

115- ارتباط وزارت کشور با شهرداریها از چه طریق صورت می گیرد؟ از طریق معاونت هماهنگی امور عمرانی وزارت کشور

116- بالاترین مقام مؤثر اداری بر مدیریت شهری در سطح منطقه ای کدام نهاد است؟ استانداریها

117- به عنوان ناظر عالی بر کلیه امور شهرستان و از جمله عوامل مهم در تصمیم گیری و هدایت مدیریت شهری است؟ فرمانداری

118- شورای تأمین استان که مسائل امنیتی و انتظامی به ریاست فرماندار و عضویت رؤسای نهادهای انتظامی و امنیتی قرار دارد.

119- بودجه سالانه شهرداری ....؟ براساس ماده 23 28 قوانین و مقررات مالی شهرداری، بودجه سالانه شهرداری عبارت از یک برنامه جامع مالی است که در آن کلیه خدمات و فعالیت ها و اقداماتی که باید در طی سال مالی انجام شود، همراه با برآورد مبلغ و میزان مخارج و درآمدهای لازم برای تأمین هزینة انجام آنها پیش بینی و پس از تصویب انجمن شهر (شورای اسلامی شهر) قابل اجرا است.

120- شهردار از اختیار تقلیل یا افزایش اعتبارات مصوب در بودجه برای هر یک از موارد هزینه یا هزینه های داخل در یک وظیفه تا چند درصد برخوردار است؟ 10 درصد

121- مسئولیت تنظیم بودجه شهرداری و نظارت بر حسن اجرای آن بر عهده چه کسی یا کدام نهاد است؟ شهردار و معاون مالی و اداری شهرداری است

122- طبق ماده 29 32 قوانین و مقررات شهرداری، درآمد شهرداری به شش طبقه شامل موارد زیر تقسیم می شود؟ 

 درآمدهای ناشی از عوارض عمومی

 درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی

 بهای خدمات و درآمدهای مؤسسات انتفاعی شهرداری

 درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری

 کمک های اعطایی دولت و سایر سازمان های دولتی و درآمد حاصل از اعلانات و کمک های اهدایی اشخاص و سازمان های خصوصی تقسیم می شود.

123- ساختار نظام هزینه های شهرداری به چند قسمت تقسیم می شود؟ به دو بخشش هزینه های جاری و هزینه های عمرانی (سرمایه ای)

124- صدرو پروانه برای کلیه ساختمان هایی که در شهر ساخته می شوند برای نخستین بار در قانون شهرداریها (مصوب 1334 شمسی، بند 24 ماده 55) جزو وظایف شهرداری ها به شمار آمده است.

125- در ماده 100 قانون شهرداری ها مصوب سال 1345 آمده است که مالکین اراضی و املاک واقع در محدوده یا حریم شهر، قبل از اقدام قانونی با تفکیک اراضی و شروع ساختمان، باید از شهرداری پروانه اخذ نمایند.

126- براساس بند 24 ماده 56 قانون شهرداری مصوب سال 1334، یکی از وظایف شهرداری صدور پروانه برای کلیه ساختمان هایی است که در شهر احداث می شود.

127- منظور از ماده 100 چیست؟ مالکین اراضی و املاک واقع در محدودة شهر یا حریم آن باید قبل از هر اقدام عمرانی یا تفکیک اراضی و شروع ساختمان از شهرداری پروانه اخذ نمایند. شهرداری می تواند از عملیات ساختمانی ساختمان های بدون پروانه یا مخالف پروانه به وسیلة مأمورین خود اعم از آنکه ساختمان در زمین محصور یا غیر محصور واقع باشد جلوگیری نماید.

128- اعضای کمسیون ماده 100 عبارتنداز؟

 فرماندار یا بخشدار

 نماینده دادگستری شهرستان آن حوزه

 نماینده انجمن شهر

129- تبصره یک ماده 100 قانون شهری عبارت است از؟ در موارد شهرسازی که از لحاظ اصول شهرسازی یا فنی یا بهداشتی قلع تأسیسات و بناهای بدون پروانه یا خلاف مشخصات مندرج در پروانه ضرورت داشته باشد، کمسیونی مرکب از فرماندار یا بخشدار، نماینده دادگستری شهرستان آن حوزه و نماینده انجمن شهر تشکیل و به ذی نفع اعلام می شود که هر نوع توضیحاتی دارد ظرف 10 روز کتباً ارسال و کمسیون تصمیم لازم را ضمن تعیین ضرب الاجل مناسب صادر می نماید و شهرداری مکلف است مراتب را به مالک ابلاغ نماید هرگاه مالک در مهلت مقرر اقدام ننمود، شهرداری رأساً اقدام و هزینه عملیات را طبق مقررات آئین نامه اجرایی وصول عوارض از مالک دریافت می کند.

130- تبصره دو ماده 100 قانون زمین شهری عبارت است از؟ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت زیربنای مندرج در پروانه ساختمان واقع در حوزه استفاده از اراضی مسکونی، کمسیون می تواند در صورت عدم ضرورت تخریب اضافه بنا، با توجه به موقعیت ملک از نظر مکانی (در بر خیابان های اصلی یا خیابان های فرعی و یا کوچه بن بست و یا بن باز) رأی به اخذ جریمه تعیین و شهرداری مکلف است براساس، آن نسبت به وصول جریمه اقدام نماید. (جریمه نباید از حداقل 2 برابر کمتر و 3 برابر ارزش معاملاتی ساختمانی برای هر متر مربع بنای اضافی بیشتر باشد).

131- تبصره سه ماده 100 قانون زمین شهری عبارت است از؟ در مورد اضافه بنا زائد بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی واقع در حوزه استفاده از اراضی تجاری و صنعتی و اداری، کمسیون مانند تبصره دو عمل می کند ولی (جریمه نباید از حداقل 2 برابر کمتر و 4 برابر ارزش معاملاتی بیشتر باشد.

132- تبصره چهار ماده 100 قانون زمین شهری عبارت است از؟ در مورد احداث بناهای بدون پروانه در حوزه استفاده از اراضی مربوطه، در صورتی که اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی رعایت شده باشد کمسیون می تواند با صدور رأی بر اخذ جریمه نماید و بلامانع بودن صدور پروانه ساختمان را به شهرداری اعلام نماید.

133- تبصره پنج ماده 100 قانون زمین شهری عبارت است از؟ در مورد احداث پارکینگ و یا غیر قابل استفاده بودن آن و عدم امکان اصلاح آن، کمسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ، رأی به اخذ جریمه ای که حداقل یک برابر و حداکثر 2 برابر ارزش معاملات ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید         (مساحت هر پارکینگ با احتساب گردش 25 متر مربع است). شهرداری مکلف به اخذ جریمه تعیین شده و صدور برگ پایان ساختمان است.

134- تبصره شش ماده 100 قانون زمین شهری عبارت است از؟ در مورد تجاوز به معابر شهر، مالکین موظف هستند، در هنگام نوسازی براساس پروانه ساختمان و طرح های مصوب، رعایت برهای اصلاحی را بنمایند در صورتی که برخلاف پروانه و یا بدون پروانه، تجاوزی در این مورد انجام گیرد، شهرداری مکلف است، از ادامه عملیات جلوگیری و پرونده امر را به کمسیون ارسال نماید.

135- تبصره هفت ماده 100 قانون زمین شهری عبارت است از؟ مهندسان ناظر ساختمانی مکلفند نسبت به عملیات اجرائی ساختمانی که به مسئولیت آنها احداث می گردد از لحاظ انطباق ساختمان با مشخصات مندرج در پروانه و نقشه ها و محاسبات فنی ضمیمه آن مستمراً نظارت کرده و در پایان کار مطابقت ساختمان با پروانه و نقشه و محاسبات فنی را گواهی نماید. هرگاه مهندس ناظر برخلاف واقع گواهی نماید و یا تخلف را به موقع به شهرداری اعلام نکند و موضوع منتهی به طرح در کمسیون مندرج در تبصره یک ماده صد قانون شهرداری و صدور رأی بر جریمه یا تخریب ساختمان گردد شهرداری مکلف است مراتب را به نظام معماری و ساختمانی منعکس نماید. شورای انتظامی نظام مذکور موظف است مهندس ناظر را در صورت ثبوت تقصیر برابر قانون نظام معماری و ساختمانی حسب مورد با توجه به اهمیت موضوع به 6 ماه تا سه سال محرومیت از کار و در صورتی که مجدداً مرتکب تخلف شود که منجر به صدور رأی تخریب به وسیله کمسیون ماده صد گردد به حداکثر مجازات محکوم کند.

136- تبصره هشت ماده 100 قانون زمین شهری عبارت است از؟ دفاتر اسناد رسمی مکلفند قبل از هرگونه معامله، اعم از قطعی و رهنی در مورد ساختمان ها، گواهی پایان ساختمان و در مورد ساختمان های ناتمام گواهی عدم وقوع تخلف تا تاریخ انجام معامله را که توسط شهرداری صادر شده است ملاحظه و مراتب را در سند قید نمایند.

137- تبصره نه ماده 100 قانون زمین شهری عبارت است از؟ ساختمان های که پروانه ساختمانی آنها قبل از تاریخ تصویب نقشه جامع شهر صادر شده است، از شمول تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری معاف هستند.

138- تبصره ده ماده 100 قانون زمین شهری عبارت است از؟ در مورد آراء صادره از کمسیون ماده 100 قانون شهرداری هرگاه شهرداری یا مالک یا قائم مقام او از تاریخ ابلاغ رأی، ظرف مدت 10 روز نسبت به آن رأی اعتراض نماید، مرجع رسیدگی به این اعتراض کمسیون دیگر ماده 100 خواهد بود که اعضاء آن غیر از افرادی می باشد که در صدور رأی قبلی شرکت داشته اند. رأی این کمسیون قطعی است

139- تبصره یازده ماده 100 قانون زمین شهری عبارت است از؟ آئین نامه ارزش معاملاتی ساختمان پس از تهیه توسط شهرداری و تصویب انجمن شهر در مورد اخذ جرائم قابل اجرا است، این ارزش معاملاتی سالی یکبار قابل تجدید نظر خواهد بود.

140- طبق تبصره دوازده ماده 100 قانون شهرداری اقدامات شهرسازی خارج از محدوده شهرها باید با موافقت وزارت کشور باشد.

ادامه مطلب در بخش چهارم


https://get.cryptobrowser.site/2738817
نویسنده: atila ׀ تاریخ: جمعه 4 اسفند 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

درباره وبلاگ

Welcome to the blog of justice


لینک دوستان

لینکهای روزانه

جستجوی مطالب

طراح قالب

CopyRight| 2009 , adalet.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By: NazTarin.COM