عدالت adalet

عدالت adalet

نمونه سوالات حقوقی بخش ششم

261- نظارت قیمومتی بر واحدهای غیر متمرکز در دولت تک ساخت اساساً توسط چه نهادی صورت می گیرد؟ دولت

262- عضویت و خروج دولتها در کنفدراسیون ... است؟ آزاد است

263- قالب بندی حقوقی نهادهای سیاسی چه نامیده می شود؟ رژیم سیاسی

264- ریشه اندیشه تفکیک قوا نخستین بار در کدام کشور شکل گرفت؟ یونان

265- تفکیک قوا در رژیم ریاستی چگونه است؟ افقی و مطلق

266- در نظام تفکیک مطلق قوا ...؟ قوه مجریه یک رکنی است

267- در دولت فدرال تعداد نمایندگان کدام مجلس نابرابر است؟ مجلس اول

268- در کدام کشور قوه مجریه به صورت جمعی اداره می شود؟ سوئیس

269- در رژیم ریاستی انتخاب وزراء به عهده کیست؟ رئیس جمهور

270- اعضای دیوان عالی آمریکا توسط چه فرد یا نهادی انتخاب می شوند؟ رئیس جمهور

271- پایه و اساس فکری رسیدگی عادلانه به دعاوی در دادگاه ها چیست؟ عدالت طبیعی

272- کدام آزادی جزو نسل دوم حقوق بشر محسوب می شود؟ آزادی کار

273- روابط فرمانروایان و فرمانبران از جهت الزامات بایدی و نبایدی در کدام حقوق بررسی می شود؟ حقوق اساسی

274- نتیجه منطقی پذیرش برابری سیاسی چیست؟ رفتار برابر دولت در خصوص اعمال حق مشارکت سیاسی شهروندان

275- اندیشه محدودیت قدرت و پذیرش حقوق بنیادین بشر، مربوط به کدام مفهوم از قانون اساسی است؟ ماهوی

276- مجموعه دستگاهی که بر جامعه اقتدار و چیرگی دارد، در حقوق اساسی چه نامیده می شود؟ حکومت

277- استقلال دولت در برابر سایر دولتها مبین کدام بعد حاکمیت است؟ حاکمیت خارجی

278- خصیصه اصلی دولت تک ساخت چیست؟ تمرکز دولت

279- در کشور فدرال تنظیم صلاحیتهای بین المللی به عهده ....... است؟ دولت مرکزی

280- در کنفدراسیون، حاکمیت دولتها ...... است؟ برابر

281- رژیم سیاسی، معادل کدام واژه است؟ حکومت

282- در رژیم نیمه ریاستی  نیمه پارلمانی رئیس کشور کیست؟ رئیس جمهور

283- نمود خارجی قوه مقننه چه نهادی است؟ مجلس

284- اساسی ترین دلیل دو مجلسی بودن قوه مقننه در دولت بسیط چه ماهیتی دارد؟ عرفی و ارزشی

285- قوه مجریه کشور سوئیس چگونه نظامی است؟ هیأت مدیره ای

286- در کشور آمریکا کدام قضات انتصابی هستند؟ قضات دیوان عالی فدرال

287- حق اعتراض متهم به رأی دادگاه از حقوق ... است؟ دوران محاکمه است

288- منشور کبیر حقوق بشر انگلستان در چه سالی به تصویب رسید؟ سال 1215 میلادی

289- حداقل سن پذیرفته شده برای حق رأی در اکثر کشورها امروزه چند سال است؟ 18 سال

290- در امپراتوری رم، مبنای قواعد حقوق اساسی بیشتر چه بوده است؟ حقوق طبیعی

291- مهمترین حقوق بنیادی در کدام منبع درج می شود؟ قانون اساسی

292- شایع ترین شیوه تهیه، تنظیم و تصویب قانون اساسی چیست؟ تشکیل مجلس مؤسسان و رأی مردم

293- در کشور آمریکا، انطباق مصوبات پارلمان با قانون اساسی، تحت چه نوع نظام کنترلی است؟ کنترل قضایی

294- واحد سیاسی که دارای قلمرو، جمعیت و قدرت حاکمیت باشد، چه نامیده می شود؟ دولت

295- در دوره کلیسایی دولت منشاء زمامداری چه نظریه ای بود؟ نظریة الهی

296- از نظر ارسطو، در صورت عدم وجود چه مفهومی، خوشبختی و سعادت افراد تأمین نمی گردد؟ دولت

297- دولت براساس نظریه قرارداد اجتماعی چگونه بوجود می آید؟ با رضایت اشخاص در جامعه

298- رابطه سیاسی و معنوی و حقوقی که شخص با دولتی دارد چه نامیده می شود؟ تابعیت

299- کدام قدرت، ذاتاً اقتدار حکمرانی دارد؟ قدرت عالی و قدرت سیاسی

300- دولتها از لحاظ استقلال به چند دسته تقسیم می شوند؟ مستقل مطلق و منضبط و ناقص الاستقلال

301- دولت بسیط .... است؟ تک ساختی

302- در نظام دولت بسیط غیر متمرکز، واحدهای غیر متمرکز از چه صلاحیت هایی برخوردار می گردند؟ اجرایی و اداری

303- در اتصال شخصی دولت چه شکل و ساختی دارد؟ مرکب

304- در جمهوری اثنایی عزل و نصب وزراء، به عهده چه مقام یا نهادی است؟ رئیس جمهور

305- در تفکیک نسبی قوا ....؟ هر یک از قوا دارای ابزارهای تأثیر گذاری بر کار یکدیگر می باشند.

306- چه اموری مشمول مصونیت پارلمانی نیست؟ امور حقوقی

307- سیستم قوه مجریه پارلمانی ابتدائاً در کدام کشور ایجاد گردید؟ انگلستان

308- حضور هیأت منصفه در دادگاه به هنگام دادرسی، بیانگر چه مفهومی است؟ کسب نظر جامعه

309- براساس اعلامیه جهانی حقوق بشر، آزادی شغل ...؟ محدود به مصالح و منافع اجتماعی و قوانین و مقررات است.

310- رشته حقوق اساسی، قبلاً چه نامیده می شد؟ حقوق سیاسی

311- براساس اعتقاد سقراط، مبنای اداره امور کشور چه قوانینی است؟ قوانین طبیعت

312- امر کنترل قانون اساسی در کشور آمریکا چگونه است؟ توسط دیوان عالی فدرال

313- واحد سیاسی که دارای جمعیت، قلمرو و قدرت حاکمیت و استقلال باشد چه نامیده می شود؟ دولت کشور

314- عرض دریای سرزمینی در معاهدات بین المللی و نظام عرفی بین الملل چه میزانی است؟ 12 مایل

315- قدرت عالی (سیاسی) از چه طریقی در کشور اعمال می شود؟ از راه سازمان های حکومتی و به وسیله فرمانروایان

316- دولت مستقل مطلق ...؟ محدود به هیچ قانون داخلی و بین المللی نیست

317- کدام کشورها فاقد شخصیت بین المللی  هستند؟ دولت خراج گر

318- در دولت بسیط ...؟ یک ساختار سیاسی واحد وجود دارد

319- اتصال واقعی چگونه کشوری است؟ مرکب

320- اتفاق دولت ها چه نامیده می شود؟ کنفدراسیون

321- در فدرالیسم ...؟ دولتهای عضو، شخصیت بین الملل خود را به دولت مرکزی انتقال می دهند

322- در سلطنت اثنائی قوه مجریه چه جایگاهی دارد؟ با ریاست شاه در مقابل پارلمان استقلال تام و تمام دارد.

323- در کدام کشور، قوه مجریه بصورت شورایی اداره می شود؟ سوئیس

324- در تفکیک مطلق قوا ...؟ وزراء فقط عضو قوه مجریه هستند و در مقننه عضویت ندارند.

325- در انتخابات جمعی، افراد چگونه رأی می دهند؟ یک نفر به چند نفر رأی می دهد

326- در انتخابات تناسبی ...؟ کرسی های نمایندگی به نسبت آراء اخذ شده بین احزاب سیاسی تقسیم می شود.

سعیدی محرم


https://get.cryptobrowser.site/2738817
نویسنده: atila ׀ تاریخ: پنج شنبه 12 بهمن 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

درباره وبلاگ

Welcome to the blog of justice


لینک دوستان

لینکهای روزانه

جستجوی مطالب

طراح قالب

CopyRight| 2009 , adalet.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By: NazTarin.COM