عدالت adalet

عدالت adalet

نمونه سوالات حقوقی بخش پنجم

201- خسارات ناشی از اعمال تصدی دولت در چه صورتی قابل جبران است؟ دولت مکلف به جبران خسارت در هر صورتی است.

202- کدام یک از کیفرهای اداری قابل تجدید نظر نمی باشد؟ تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پستهای حساس و مدیریتی در دستگاههای دولتی.

203- نظارت پارلمانی بر آئین نامه ها و تصویب نامه های دولت توسط چه مرجعی صورت می گیرد؟ رئیس مجلس شورای اسلامی

204- سقوط قراردادهای اداری در چه حالت هایی ممکن است؟ اجرای تعهد و انقضای مدت، فسخ و بازخرید، فوت پیمانکار، ورشکستگی پیمانکار، وجود قوه قاهره

205- مسئولیت مدنی دولت در معنای اخص شامل چه نوع مسئولیتی است؟ خارج از قرارداد

206- مسئولیت مدنی دولت از لحاظ خطای اداری در انجام کدام دسته از اعمال دولت است؟ اعمال حاکمیت و تصدی

207- در هر طبقه شغلی چه چیزی در نظر گرفته شده است؟ چندین پست یا محل کار برای یک نوع شغل

208- اصطلاحاً به وضع مستخدمی که طبق حکم مقامات صلاحیتدار به علت صدور کیفر خواست از طرف مقامات قضایی از ادامة خدمت منع شده است، چه گفته می شود؟ تعلیق

209- کدام یک از قراردادهای اداری، معمولاً برای اکتشاف و استخراج نفت و یا پخش کالاهای انحصاری دولت منعقد می شود؟ قراردادهای امتیاز و عاملیت

210- شاخص اصلی قرارداد اداری چیست؟ وجود قیود و شروط حقوق عمومی مندرج در قرارداد

211- نظم هنجاری موجود در جامعه سیاسی از چه خصلتی برخوردار است؟ حقوقی

212- حقوق اساسی سازش بخش چه اموری با یکدیگر است؟ آزادی با قدرت

213- مبنای موجه ساز حق مشارکت سیاسی افراد در جامعه چیست؟ کرامت انسانی

214- در نظام مبتنی بر حاکمیت قانون چه امری بر افراد حکومت می کند؟ قانون

215- دستور گرایی معادل کدام عبارت است؟ حکومت مبتنی بر قانون

216- جمله « دولت مکلف است رفاه عمومی را فراهم نماید » بیانگر کدام مفهوم دولت است؟ طبقه فرمانروا

218- حاکمیت در بعد خارجی معادل چه مفهومی است؟ عدم وابستگی دولت به سایر دولت ها

219- نظریه حاکمیت « اراده کل یا اراده عموم » از کیست؟ روسو

220- کشور ایران چه نوع ساختار حکومتی دارد؟ بسیط

221- قالب بندی حقوقی نهادهای سیاسی در حقوق اساسی چه نامیده می شود؟ رژیم سیاسی

222- نظام آریستوکراسی چه نوع رژیمی محسوب می شود؟ غیر دمکراتیک

223- از نظر ارسطو رابطه قوای حاکم چگونه است؟ اختلاط قوا

224- تفکیک افقی قوا معادل چیست؟ تفکیک مطلق قوا

225- قوه مجریه در رژیم ریاستی چند رکنی است؟ یک رکنی

226- در رژیم پارلمانی نخست وزیر در برابر کدام نهاد مسئولیت سیاسی دارد؟ نمایندگان مجلس

227- در دولت های تکبافت، قوه مقننه چند مجلسی است؟ می تواند یک یا دو مجلسی باشد

228- وجه غالب شیوه انتخاب پادشاه در کشورهای پادشاهی چیست؟ موروثی

229- انتخاب رئیس کشور در آمریکا توسط ... است؟ هیأت انتخاباتی

230- در کشور سوئیس رئیس شورای وزیران توسط کدام نهاد انتخاب می شود؟ پارلمان

231- نظام نخست نفری در کدام نظام انتخاباتی وجود دارد؟ اکثریتی

232- در ساختار رشته حقوق از نگرش دولت و فرد، کدام تقسیم بندی از حقوق مطرح می شود؟ عمومی و خصوصی

233- حمایت و تضمین منافع اشخاص در اجتماع با کدام تقسیم بندی از حقوق مطرح می شود؟ حقوق خصوصی

234- کامل ترین قدرت موجود در جامعه کدام قدرت است؟ قدرت سیاسی

235- از منظر کانت چه چیزی « ارزش » تفسیر می شود؟ کرامت انسانی

236- ریشه شناسایی اصل « تعیین سرنوشت » به چه چیزی بر می گردد؟ منشور ملل متحد

237- محدود کردن دولت به وسیله قانون در بطن کدام نظریه نهفته است؟ دستورگرایی

238- ایده تدوین اصول و قواعد قانون اساسی به کدام قرن بر می گردد؟ قرن 18 میلادی

239- در حقوق اساسی به واضع قانون اساسی چه می گویند؟ مؤسس

240- سیستم کنترل قانون اساسی توسط دادگاهها و قضات، در کدام کشور وجود دارد؟ آمریکا

241- موجودیت دولت و حکومت به ترتیب چگونه است؟ دائمی موقت

242- دسته بندی عوامل مادی و عینی تشکیل دهنده دولت متأثر از اندیشه متفکران کدام کشور است؟ آلمان

243- چرا شهروندان از قدرت عالی سیاسی تبعیت می کنند؟ به دلیل اعتقاد به حقانیت قدرت حاکم

244- در صورتی که چند کشور پادشاهی تحت سلطنت پادشاهی مشترک قرار گیرد، چه دولتی به وجود آمده است؟ اتحاد واقعی

245- فدرالیسم به چه معناست؟ میثاق

246- از ویژگی های کنفدراسیون است؟ حفظ شخصیت عمومی

247- تقسیم بندی رژیم های سیاسی به دو نوع « استبدادی و دمکراتیک » توسط چه کسی مطرح شد؟ لیکاک

248- پیشنهاد وضع قانون به پارلمان از سوی مردم را چه می نامند؟ ابتکار عام

249- در کدام رژیم، قوه مجریه تحت نظارت قوه مقننه قرار می گیرد؟ رژیم پارلمانی

250- پیوند میان مفهوم نمایندگی با اندیشه خود حکومتی از ابتکارات چه کسی است؟ پیت کین

251- کدام نوع از مصونیت های نمایندگان مجلس، مطللق و مدام است؟ مصونیت ماهوی

252- لازمه ایجاد نظام جمهوریت، پذیرش حق حاکمیت چه چیزی است؟ مردم

253- تخلف از انجام وظایف قانونی رئیس جمهور در کدام مرجع رسیدگی می شود؟ دیوان عالی کشور

254- نشانه استقلال قوه قضاییه است؟ اصل بی طرفی

255- چهارچوب بندی حقوقی پدیده های سیاسی موضوع چه گرایشی است؟ علوم سیاسی

256- پایه و ریشه حق رأی در چه امری نهفته است؟ کرامت انسانی

257- واژه (rule self) به چه معناست؟ خود حاکمی

258- در حاکمیت تئوکراتیک، منشأ قدرت سیاسی چیست؟ نیروی ماورایی

259- حاکمیت از بعد حقوقی به چه امری اشاره دارد؟ اقتدار حقوقی عالی

260- دولت بسیط چگونه ماهیتی دارد؟ وحدت ساختاری، جماعت و سرزمین.

سعیدی محرم


https://get.cryptobrowser.site/2738817
نویسنده: atila ׀ تاریخ: پنج شنبه 12 بهمن 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

درباره وبلاگ

Welcome to the blog of justice


لینک دوستان

لینکهای روزانه

جستجوی مطالب

طراح قالب

CopyRight| 2009 , adalet.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By: NazTarin.COM