عدالت adalet

عدالت adalet

نمونه سوالات حقوقی بخش سوم

102- منظور از پلیس اداری چیست؟ حفظ نظم عمومی در جامعه

103- کفالت اداری چیست؟ حالت کارمندی است که به طور موقت، قائم مقام شغل بالاتری می گردد.

104- مسئول امنیت استان چه مقامی است؟ استاندار

105- نمایندگی سیاسی دولت در شهرستان، به عهده چه مقامی است؟ فرماندار

106- محدوده ی شهر، توسط چه مقامی تعیین می شود؟ پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارتین کشور و مسکن و شهرسازی

107- رسیدگی به دعاوی ناشی از قراردادهای اداری دولت، در صلاحیت چه مرجعی قرار دارد؟ دادگاههای عمومی

108- آیا شورای تأمین استان می تواند مانع از صدور حکم و اجرای رأی مراجع قضایی شود؟ خیر، در این صورت اصل تفکیک قوا نقض می شود.

109- صدور دستور موقت در دعاوی اداری در صلاحیت چه مرجعی قرار دارد؟ دیوان عدالت اداری

110- وضع آیین نامه وزارتی، جزو کدام اختیارات وزیر است؟ اختیار تصمیم گیری

111- کدامیک از موارد بدون نیاز به ثبت دارای شخصیت حقوقی است؟ مؤسسات دولتی

112- چنانچه در صلاحیت بین دیوان عدالت اداری و دادگاههای دادگستری اختلافی پیدا شود حل آن به عهدة چه مرجعی است؟ دیوان عالی کشور

113- مطابق قانون شهرداری، مادام که در محلی، شورای شهر تشکیل نشده و یا تعداد اعضای شورا به حد نصاب قانونی نرسیده است، چه مقامی مقام شورای شهر را دارد؟ وزیر کشور

114- اهدا و قبول اعانات و هدایا به نام شهر، با تصویب چه مرجعی صورت می گیرد؟ شورای شهر

115- ابلاغ اوراق، احکام و تصمیمات دیوان عدالت اداری طبق کدام قانون و توسط چه کسانی بعمل می آید؟ طبق قانون آیین دادرسی مدنی  و توسط مأمورین ابلاغ دادگستری

116- تعیین تعداد وزیران و حدود اختیارات آنها به عهده چه نهاد یا مقامی است؟ مجلس شورای اسلامی

117- نهاد ریاست جمهوری چگونه نهادی است؟ نهاد ریاست جمهوری، مشاور مخصوص رئیس جمهور است و او را در انجام وظایف و هماهنگ کردن عملیات وزارتخانه ها و نظارت بر آنها یاری می کند.

118- گزارش اداری در قلمرو کدام اختیار وزیر می باشد؟ نظارت ارشادی

119- سیستم واگذاری اختیارات فوق العاده در حقوق اداری چه نامیده می شود؟ عدم تراکم

120- به موجب قانون تقسیمات کشوری هرگونه انتزاع، الحاق، تبدیل و ادغام واحدهای تقسیمات کشور به جز استان به عهده کدام نهاد یا مقام است؟ بنا به پیشنهاد وزارت کشور و تصویب هیأت وزیران

121- تهیه و ارسال طرحهایی در خصوص فعالیت شوراهای اسلامی و تقدیم آن به مجلس شورای اسلامی از وظایف کدام نهاد است؟ شورای عالی استانها

122- دعاوی اداری و دعوی اعلام مغایرت یک بخشنامه با قانون در صلاحیت کدام نهاد است؟ دیوان عدالت اداری

123- مهلت تجدید نظر در آراء دیوان عدالت اداری چند روز می باشد؟ 20 روز

124- بر طبق قانون اساسی چه کسانی صلاحیت وضع آیین نامه را دارند؟ رئیس جمهور، هیأت وزیران و هر یک از وزرا

125- فرماندار به چه صورتی انتخاب می شود؟ از بین مستخدمین رسمی با حکم وزیر کشور و با جلب نظر استاندار

126- شورای تأمین استان ...؟ از شوراهای فرعی شورای امنیت کشور است که وظایف امنیتی مهمی را در استان بر عهده دارد.

127- مرجع سلب عضویت از اعضای شوراهای اسلامی شهر چه نهادی است؟ به پیشنهاد هیأت حل اختلاف استان و تصویب هیأت حل اختلاف مرکزی

127- تعیین میزان خسارت وارده در دعاوی اداری در دیوان عدالت اداری به عهده کدام نهاد است؟ پس از تصدیق دیوان عدالت اداری به عهده دادگاههای عمومی است

128- سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور از ادغام چه سازمانهایی و در چه سالی و با تصویب کدام مرجع تشکیل شد؟ سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه در سال 1378 با تصویب شورای عالی اداری

129- نظارت قضایی بر اعمال اداره از جانب چه نهادها یا اشخاصی صورت می گیرد؟ دیوان عدالت اداری

130- سازمان بازنشستگی کشوری وابسته به کدام دستگاه است؟ وابسته به سازمان مدیریت و بازنشستگی کشور که زیر نظر ریاست جمهوری است

131- به نوعی راه حل برای مدیریت امور مناطق ناهمگون در یک کشور، اصطلاحاً چه گفته می شود؟ منطقه گرایی

132- اعمال قوه مجریه چند نوع است؟ دو نوع اعمال اداری و اعمال سیاسی

133- مجموعه واحدهایی که عهده دار خدمات اصلی یک وزارتخانه هستند چه نامیده می شود؟ سازمان اداری یا ستادی

134- ایجاد هماهنگی بین دستگاههای دولتی به عهده کدام نهاد است؟ نهاد ریاست جمهوری

135- در صورت غیبت وزیر، در حقوق اداری چه تدبیری اندیشیده شده است؟ در غیاب وزیر معاون اداره خود به خود کفیل او می شود که به این عمل کفالت اداری گفته می شود.

136- سیستم واگذاری اختیارات فوق العاده یا عدم تراکم ...؟ نوع تمرکز اداری است

137- کدام دسته از شرکتها و مؤسسات جزو اشخاص حقوقی حقوق خصوصی هستند؟ اشخاص حقوقی حقوق خصوصی به دو دستة بزرگ شرکتهای تجاری و مؤسسات غیر تجاری تقسیم می شوند.

138- اصطلاح « مؤسسه عمومی » مربوط به .... است؟ عدم تمرکز فنی یا غیر سرزمینی

139- چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای شهر به عملکرد شهردار یا عملیات شهرداری اعتراض یا ایرادی داشته باشند آن را ابتدائاً نسبت به شهردار توسط رئیس شورا به چه صورتی مطرح خواهند نمود؟ تذکر

140- در بین تمام شوراهای محلی، تنها شورایی که دارای دستگاه اجرایی است کدام شورا است؟ شورای شهر

141- در کدام نظام هر دعوی و شکایتی علیه دستگاه اداری، در صلاحیت دادگاههای عادی است؟ نظام آنگلوساکسن

142- کدام مورد خارج از کنترل دیوان عدالت اداری است؟ قراردادهای اداری

143- برای تشکیل و رسمیت هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، حداقل چه تعداد از اعضا لازم است؟ سه چهارم

144- پذیرفتن شخص به خدمت دولت در یکی از وزارتخانه ها یا شرکتهای دولتی، تعریف کدام نوع استخدام است؟ استخدام دولتی

145- از اهداف طرح طبقه بندی مشاغل است؟ رفع تبعیض در پرداخت حقوق و مزایا و نیل به عدالت استخدامی

146- فهرست وظایف و مسئولیتهای شغل را چه می نامند؟ شرح شغل

147- استخدام دولتی چه ماهیتی دارد؟ ماهیت قانونی

148- کدام مشاغل از منع تعدد مشاغل مستثناء است؟ مشاغل آموزشی و تحقیقاتی

149- کدام یک از مجازاتهای اداری یا انتظامی قابل تجدید نظر در هیأتهای تجدید نظر است؟ انفصال موقت از یک ماه تا یک سال

150- شکایت از آرای قطعی صادر شده توسط هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری در چه مرجعی امکان پذیر است؟ در دیوان عدالت اداری

سعیدی محرم


https://get.cryptobrowser.site/2738817
نویسنده: atila ׀ تاریخ: پنج شنبه 12 بهمن 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

درباره وبلاگ

Welcome to the blog of justice


لینک دوستان

لینکهای روزانه

جستجوی مطالب

طراح قالب

CopyRight| 2009 , adalet.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By: NazTarin.COM