عدالت adalet

عدالت adalet

نمونه سوالات حقوقی بخش اول

1- برای تصویب قانون، چه دولت و چه مجلس شورای اسلامی می توانند مستقلاً اقدام کنند، اگر پیشنهاد تصویب قانون از طرف دولت صورت گیرد، به آن « لایحه » می گویند. در اصطلاح حقوقی متن پیشنهادی نمایندگان « طرح » نامیده می شود. طرح های قانونی به پیشنهاد حداقل پانزده نفر از نمایندگان، در مجلس شورای اسلامی قابل طرح است.

2- به موجب اصل نود و سوم قانون اساسی، قوه ی مقننه بدون وجود شورای نگهبان رسمیت ندارد و کلیه ی مصوبات مجلس باید به تأیید شورای نگهبان برسد.

3- مصوبات مجلس نباید با احکام اسلام و قانون اساسی مغایرت داشته باشد.

4- نمایندگان مجلس برای اینکه در مورد مسائل مملکتی بهتر تصمیم بگیرند، از بین خود افرادی را بعنوان هیأت رئیسه انتخاب می کنند.

5- اداره ی جلسات مجلس شورای اسلامی با هیئت رئیسه می باشد. اعضای هیئت رئیسه برای مدت یک سال با رأی نمایندگان انتخاب می شوند. هیئت رئیسه مرکب از رئیس، دو نایب رئیس، شش منشی و سه کار پرداز است.

6- به طور کلی کمسیون های مجلس به کمسیون های دائم و موقت تقسیم می شوند. مسئولیت اصلی کمسیون های دائمی در امور مستمر مجلس است و تشکیل آن متناسب با کارهای اجرایی کشور می باشد.

7- بر پایه اصل 64 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، عده نمایندگان مجلس شورای اسلامی 270 نفر است و از تاریخ همه پرسی سال 1368 خورشیدی در هر 10 سال، با در نظر گرفتن عوامل انسانی، سیاسی، جغرافیایی و نظایر  آنها حداکثر 20 نفر نماینده می تواند اضافه شود.

8- بودجه سندی است شامل پیش بینی درآمدها و هزینه های عمومی طی یک سال که با قدرت اجرایی مشخص و عملیات معین در جهت رسیدن به اهداف تعیین شده تنظیم می شود.

9- در ایران به موجب اصل پنجاه و دوم قانون اساسی، بودجه ی سالانه کل کشور توسط دولت تهیه می شود و برای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می گردد.

10- طبق قانون دولت موظف است لایحه ی بودجه ی سال بعد را تا آذرماه هر سال به مجلس تقدیم کند. لایحه بودجه ابتدا در کمسیون بودجه مجلس مورد بررسی قرار می گیرد و سپس در جلسه ی علنی مجلس مطرح می شود. مجلس نیز طبق قانون، باید لایحه ی بودجه سال بعد را قبل از پایان سال تصویب کند.

11- در تمام کشورها حق نظارت بر اجرای بودجه برای مجلس نمایندگان شناخته شده است. معمولاً انجام این وظیفه بر عهده ی دیوان محاسبات است که اعضای آن را مجلس نمایندگان انتخاب می کند. در ایران به موجب اصل پنجاه و چهارم و پنجاه و پنجم قانون اساسی، دیوان محاسبات زیر نظر مجلس شورای اسلامی است.

12- زرتشتیان و کلیمیان هر کدام یک نماینده و مسیحیان آشوری و کلدانی مجموعاً یک نماینده و مسیحیان ارمنی جنوب و شمال هر کدام یک نماینده انتخاب می کنند.

13- براساس اصل یکصدو پنجاه و ششم قانون اساسی قوه ی قضائیه قوه ای است مستقل که پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی مردم و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است.

14- از سال 1385 رهبر جمهوری اسلامی، اختیارات نظارت بر عمل کرد قوای سه گانه را که از اختیارات رهبر است، به مجمع تشخیص مصلحت نظام واگذار کرد.

15- خروج از کشور بدون ارائه گذرنامه ممنوع است، و هر کس بدون گذرنامه از کشور خارج شود به حبس از 1 تا 2 سال یا پرداخت جزای نقدی محکوم خواهد شد.

16- خدمت وظیفه ی عمومی 30 سال است که مراحل آن عبارتند از؟

 دوره ی ضرورت 2 سال

 دوره ی احتیاط 8 سال

 دوره ی ذخیره ی اول 10 سال

  دوره ی ذخیره دوم 10 سال

17- سه نوع اقلیت در ایران وجود دارند که عبارتنداز؟

× اقلیت های دینی (غیر مسلمان)

× اقلیت های مذهبی (غیر شیعه)

× اقلیت های قومی، نژادی و زبانی

18- کدام طرح ها و لوایح طرح های و لوایح فوری محسوب نمی شوند؟ طرح ها و لوایح یک فوریتی

19- کدام فوریت ها در مجلس مطرح و نیاز به ارجاع به کمسیون ندارد؟ طرح ها و لوایح سه فوریتی

20- طبق قوانین ایران جزای نقدی برابر است با؟ غرامت و جریمه نقدی هر دو

21- ویژگی های عمده نظام بورکراتیک کدامند؟ سلسله مراتب، بایگانی اطلاعات، قانون مداری

23- چه کسی « شورای عالی اقتصاد » را مدیریت می کند؟ رئیس جمهور

24- معروفترین ملاک برای طبقه بندی احزاب سیاسی، کدام ملاک است؟ ایدئولوژی

25- در کدام نگرش، سیاست علم تعیین حقوق و تکالیف حکام و شهروندان تلقی می شود؟ برداشت حقوقی

26- در نظم جهانی اصل بر چیست؟ رقابت و تعارض

27- دموکراسی در کدام نظام با ثباتر است؟ نظام دوحزبی

28- ارسطو حکومت ها را بر چه اساسی طبقه بندی می کرد؟ تعداد و فضیلت افراد حاکم

29- کدام کشور دارای دموکراسی چند قومی است؟ کشور سوئیس

30- « فاشیسم » ایدئولوژی و جنبشی است مبتنی بر حمایت ...؟ طبقه ی خرده بورژوا

31- در اندیشه ی ماکیاولی سیاست وسیله ای است برای ...؟ حفظ قدرت

32- موضوع اصلی فلسفه سیاسی چیست؟ غایت مطلوب جامعه

33- رژیم رفاهی بر کدام پایه متکی هستند؟ کارکردهای عمومی

34- محلی را که در سازمان ها و وزارت خانه ها و مؤسسات دولتی به طور مستمر برای یک شغل و ارجاع آن به یک مستخدم (فرد استخدام شده) در نظر گرفته می شود را ... گویند؟ پست سازمانی

35- کدام ارگان حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد؟ مجلس شورای اسلامی

36- برای تصویب آئین نامه های داخلی مجلس، موافقت چه تعدادی از حاضران لازم است؟ دو سوم حاضران

37- مطابق اصل پنجاه و نهم قانون اساسی، درخواست مراجعه به آراء عمومی در اختیار کیست؟ دو سوم مجموع نمایندگان

38- اعضاء ثابت و متغیر مجمع تشخیص مصلحت نظام را چه کسی تعیین می کند؟ رهبر

39- مقررات مربوط به مجمع تشخیص مصلحت نظام که توسط خود اعضاء تهیه و تصویب می شود باید به تأیید چه کسی برسد؟ مقام رهبری

40- « تهیه بودجه سالانه کل کشور « به عهده چه مقامی است؟ دولت

41- « دیوان محاسبات کشور « مستقیماً زیر نظر کدام ارگان مملکتی است؟ مجلس شورای اسلامی

42- پس از برگزاری انتخابات، جلسات مجلس شورای اسلامی با حضور چه تعداد از آنها انجام می شود؟ دو سوم مجموع نمایندگان

43- اقلیت های دینی که در قانون اساسی ایران به رسمیت شناخته شده اند، کدامند؟ زرتشتی، کلیمی و مسیحی

44- در صورتی که حداقل یک سوم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی رئیس جمهور را مورد استیضاح قرار دهند، رئیس جمهور باید ظرف چه مدت پس از طرح آن در مجلس حاضر شود و در خصوص مسائل مطرح شده توضیح دهد؟ یک ماه

45- امضای عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، موافقت نامه ها و قراردادهای دولت ایران با سایر دولت ها و همچنین امضای پیمان های مربوط به اتحادیه های بین المللی پس از تصویب مجلس شورای اسلامی با کدام مقام است؟ رئیس جمهور یا نماینده قانونی او

46- اعضای حقوق دانان شورای نگهبان به چه نحوی انتخاب می شوند؟ به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه و  انتخاب مجلس شورای اسلامی

47- شورای نگهبان موظف است کلیه مصوبات مجلس را حداکثر ظرف چند روز از تاریخ وصول از نظر انطباق بر موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد؟ ده روز

48- هرگاه در دوره نخست ریاست جمهوری هیچ یک از نامزدها اکثریت مطلق آراء را به دست نیاورند، رأی گیری برای بار دوم در چه روزی گرفته می شود و چند نفر از نامزدها در دوره دوم شرکت می کنند؟ روز جمعه هفته بعد   دو نفر از نامزدها که آراء بیشتری آورده اند

49- هرگاه در فاصله ده روز پیش از رأی گیری یکی از نامزدهای ریاست جمهوری فوت کند، انتخابات به مدت چند روز به تأخیر می افتد؟ دو هفته

50- انتخاب رئیس جمهور جدید باید ظرف چه مدت پیش از پایان دوره ریاست جمهوری قبلی انجام شده باشد؟ یک ماه

51- مطابق اصل یکصدو بیست و یکم، رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی با حضور چه مقامی سوگند یاد می کند و سوگند نامه را امضاء می نماید؟ با حضور رئیس قوه قضائیه و اعضای شورای نگهبان

سعیدی محرم


https://get.cryptobrowser.site/2738817
نویسنده: atila ׀ تاریخ: پنج شنبه 12 بهمن 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

درباره وبلاگ

Welcome to the blog of justice


لینک دوستان

لینکهای روزانه

جستجوی مطالب

طراح قالب

CopyRight| 2009 , adalet.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By: NazTarin.COM