عدالت adalet

عدالت adalet

اصلاحيه عوارض حفظ و گسترش فضاي سبز

اصلاحيه عوارض حفظ و گسترش فضاي سبز

مصوب: چهل و سومين جلسه مورخ 5/11/1382 شوراي اسلامي شهر تهران

ماده واحده:

به استناد تبصره يكم (1) ذيل ماده پنجم (5) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي (موسوم به قانون تجميع1380 عوارض) مصوب 22/10/1381 مجلس شوراي اسلامي كه به تاريخ 25 /10/81 13 به تأييد شوراي نگهبان قانون اساسي انقلاب اسلامي ايران رسيده و ابلاغ شده است و به استناد ماده يكم قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب3/3/1359 شوراي انقلاب اسلامي ايران و در اجراي مواد يكم و هفدهم ضوابط اجرايي مربوط به چگونگي اجراي ماده يكم  قانون فوق الذكر مصوب 29/6/1373 تعرفه هاي عوارض قطع درخت در محدوده قانوني و حريم شهر تهران به شرح زير تعيين مي گردد:

شهرداري تهران مكلف است تعرفه هاي ياد شده را از ابتداي سال 1383 با رعايت تبصره هاي زير و ساير مقررات مربوط مصوب به مورد اجرا گذارد

1) درخت با محيط بن از 15 تا 50 سانتي متر هر اصله دو ميليون (2000000 ريال)

2) درخت با محيط بن 50 الي 100 سانتي متر علاوه بر مبلغ دو ميليون
(2000000) ريال  هر سانتي متر مازاد بر 50 سانتي متر هر سانتي متر دويست هزار (200000).

3) درخت با محيط بن بيش از يك متر علاوه بر دوازده ميليون (12000000) ريال سانتي متر مازاد بر يك متر هر سانتي متر چهار صد هزار (400000).

تبصره 1- موارد تخفيف به شرح بندهاي ذيل است:

1-1 چنانچه قطع و ايجاد درخت در همان محل قابل ترميم و جبران باشد (كاشت مجدد) در اين حالت عوارض به نسبت و بر طبق رديفهاي فوق به ازاء هر سانتي متر اختلاف محيط بن هر اصله درخت كاشته شده جديد با محيط بن درخت قطع يا از بين رفته قديمي محاسبه و دريافت خواهد شد.

1-2 نحوه كاشت مجدد در خصوص رديف كاري (درختكاري در حاشيه زمين) چنانچه عيناً مثل سابق باشد، عوارض فقط به اختلاف محيط بن درخت جديد با بن درخت قديمي تعلق مي گيرد.

 تبصره 2- قطع درختان خشك شده به علل مذكور در ماده چهارم (4) ضوابط اجرايي مربوط به چگونگي اجراي قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 11/3/1359 شوراي انقلاب اسلامي ايران، با كاشت درختان جديد به تعداد درختان خشك شده در همان محل و با تأييد شهرداري، مشمول عوارض موضوع اين مصوبه نخواهد بود.

تبصره 3- تشخيص موارد قطع درخت به عهده كميسيوني مركب از دو نماينده از شهرداري تهران و يك نماينده از شوراي اسلامي شهر تهران مي باشد.

تبصره 4- در موارد قطع غير مجاز درختان، شهرداري تهران موظف است علاوه بر مطالبه خسارت موضوع ماده شانزدهم (16) ضوابط اجرايي مربوط به چگونگي اجراي قانون حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها مصوب 1359 شوراي انقلاب اسلامي، ايران از طريق مراجع قضايي، عوارض متعلقه را نيز برابر تعرفه هاي تعيين شده در ماده واحده فوق وصول نمايد.

 با سپاس محرم سعیدی


https://get.cryptobrowser.site/2738817
نویسنده: atila ׀ تاریخ: یک شنبه 16 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-CategoryName-> ׀

درباره وبلاگ

Welcome to the blog of justice


لینک دوستان

لینکهای روزانه

جستجوی مطالب

طراح قالب

CopyRight| 2009 , adalet.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By: NazTarin.COM