عدالت adalet

عدالت adalet

لايحه قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها

قانوني حفظ و گسترش فضاي سبز در شهرها

مصوب 3/3/1359

ماده ۱ـ به منظور حفظ و گسترش فضاي سبز و جلوگيري از قطع بي رويه درختان قطع هر نوع درخت در معابر، ميادين، بزرگراهها و پاركها، باغات و محلهائي كه به صورت باغ شناخته مي شوند در محدوده قانوني و حريم شهرها بدون اجازه شهرداري ممنوع است.

ضوابط مربوط به چگونگي اجراي اين ماده پس از تهيه توسط شهرداري و تصويب شوراي شهر قابل اجرا است.

ماده ۲ـ شهرداريها در محدوده قانوني و حريم شهرها مكلفند ظرف مدت يكسال شناسنامه شامل تعداد و نوع و محيط و سن تقريبي درختان محلهاي مشمول اين قانون را تنظيم كنند و اين شناسنامه هر ۵ سال يكبار قابل تجديد، و سند اجراي اين قانون مي باشد.

تبصره ـ شهرداريها مكلفند درختان معابر، ميادين، بزرگراهها و پاركها را پس از تنظيم مشخصات آنان پلاك كوبي كنند.

ماده ۳ـ مأموران شهرداريها برحسب مورد مي توانند براي تنظيم يا تطبيق برگ شناسائي درختان با در دست داشتن معرفي نامه و نمايندگي دادستاني وارد محلهاي مشمول اين قانون بشوند.

ماده ۴ـ از تاريخ اجراي اين قانون اعم از اينكه شناسنامه موضوع ماده ۲ تنظيم و ابلاغ شده باشد يا نه قطع درختان مشمول قانون ممنوع است مگر با تحصيل اجازه از شهرداري طبق مقررات و ضوابط مربوط.

تبصره ۱ـ اراضي مشجر و اماكن مسكوني و محلهاي كسب و پيشه و تجارت كه مساحت آن از پانصد مترمربع تجاوز نكند از شمول اين قانون مستثني است.

تفكيك قطعات اراضي مشجر و باغات بزرگتر از پانصد مترمربع با رعايت مقررات شهرسازي مجاز است ولي قطع درخت در قطعات تفكيك شده به هر مساحت كه باشد بدون تحصيل اجازه طبق مقررات اين قانون ممنوع است.

تبصره ۲ـ در پرو انه هاي ساختماني كه بر اساس طرح جامع و يا هادي شهرها از طرف شهرداريها صادر مي شود تعداد درختي كه در اثر ساختمان بايد قطع شود تعيين و قيد خواهد شد، در صورتي كه پس از دريافت پروانه و قطع درخت ظرف مدت مندرج در پروانه بدون عذر موجه اقدام به ساختمان نشود مرتكب مشمول مجازاتهاي مقرر در اين قانون خواهد شد.

تبصره ۳ـ مالكين باغات و محلهائي كه به صورت باغ شناخته شوند مكلفند به ازاي درختهائي كه اجازه قطع آنان از طرف شهرداري صادر مي شود به تعداد دو برابر در همان محل و يا هر محلي كه شهرداري تعيين خواهد كرد بر طبق ضوابط و دستورالعمل هاي موجود در فصل مناسب غرس نمايند.

تبصره ۴ـ كاشت و حفاظت و آبياري درختان معابر، ميادين، بزرگراهها و پاركهاي عمومي از اهم وظايف شهرداريها مي باشد.

ماده ۵ـ ضوابط مربوط به خزانه و جابجا كردن ـ جانشين ساختن و قطع درختان كه ملازمه با بهره برداري از نهالستانها، قلمستانها، باغات و موارد ديگر به موجب آئين نامه هاي اجرائي اين قانون تعيين خواهد گرديد.

ماده ۶ـ هركس عالماً و عامداً و بر خلاف مقررات اين قانون مرتكب قطع و يا موجبات از بين رفتن درختان مشمول اين قانون را فراهم سازد به حبس جنحه تا سه سال و پرداخت جزاي نقدي برحسب نوع و محيط سن درخت و موقعيت آن از يكهزار ريال تا يكصد هزار ريال محكوم خواهد شد.

تبصره ۱ـ در صورتيكه قطع درخت از طرف مالكين به نحوي باشد كه باغي را از بين ببرد و از زمين آن به صورت تفكيك و خانه سازي استفاده كند همه زمين به نفع شهرداري ضبط مي شود و به مصرف خدمات عمومي شهر و محرومين مي رسد.

تبصره ۲ـ مجازاتهاي مذكور در اين ماده قابل تعليق و يا تبديل به جزاي نقدي نبوده و احكام صادره فقط قابل پژوهش خواهد بود.

ماده ۷ـ گزارش مأموران شهرداريهاي مأمور اجراي اين قانون كه قبلا با وظايف ضابطين دادگستري آشنا شده اند به منزله گزارش ضابطين دادگستري است.

ماده ۸ـ هركس اعم از مأموران مجري اين قانون و يا ساير اشخاص عالماً جرايم مذكور در اين قانون را بر خلاف حقيقت به كسي نسبت دهد و يا گزارش خلاف واقع بدهد به مجازات حبس جنحه تا سه سال محكوم مي شود مگر اينكه در قوانين جزائي مجازات شديدتري پيش بيني شده باشد كه در اينصورت به اشد مجازات محكوم خواهد شد. مقررات تبصره ذيل ماده ۶ در اين مورد نيز لازم الرعايه است.

با سپاس محرم سعیدی


https://get.cryptobrowser.site/2738817
نویسنده: atila ׀ تاریخ: یک شنبه 16 مهر 1391برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

درباره وبلاگ

Welcome to the blog of justice


لینک دوستان

لینکهای روزانه

جستجوی مطالب

طراح قالب

CopyRight| 2009 , adalet.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By: NazTarin.COM