عدالت adalet

عدالت adalet

قانون تجارت بخش هجدهم

مبحث چهارم

در شركت مختلط غيرسهامي

ماده 141- شركت مختلط غيرسهامي شركتي است كه براي امور تجارتي در تحت اسم مخصوصي بين يك يا چند نفر شريك ضامن و يك يا چند نفر شريك با مسئوليت محدود بدون انتشار سهام تشكيل مي شود. شريك ضامن مسئول كليه قروضي است كه ممكن است علاوه بر دارائي شركت پيدا شود شريك با مسئوليت محدود كسي است كه مسئوليت او فقط تا ميزان سرمايه ايست كه در شركت گذارده و يا بايستي بگذارد. در اسم شركت بايد عبارت (شركت مختلط) و لااقل اسم يكي از شركاء ضامن قيد شود.

ماده 142- روابط بين شركاء با رعايت مقررات ذيل تابع شركت نامه خواهد بود.

ماده 143- هر يك از شركاء با مسئوليت محدود كه اسمش جزء اسم شركت باشد در مقابل طلبكاران شركت شريك ضامن محسوب خواهد شد. هر قراري كه برخلاف اين ترتيب بين شركاء داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث بي اثر است.

ماده 144- اداره شركت مختلط غيرسهامي به عهده شريك يا شركاي ضامن و حدود اختيارات آنها همان است كه در مورد شركاء شركت تضامني مقرر است.

ماده 145- شريك با مسئوليت محدود نه به عنوان شريك حق اداره كردن شركت را دارد نه اداره امور شركت از وظايف او است.

ماده 146- اگر شريك با مسئوليت محدود معامله اي براي شركت كند در مورد تعهدات ناشيه از آن معامله در مقابل طرف معامله حكم شريك ضامن را خواهد داشت مگر اينكه تصريح كرده باشد معامله را به سمت وكالت از طرف شركت انجام مي دهد.

ماده 147- هر شريك با مسئوليت محدود حق نظارت در امور شركت داشته و مي تواند از روي دفاتر و اسناد شركت براي اطلاع شخص خود راجع به وضعيت مالي شركت صورت خلاصه ترتيب دهد. هر قراردادي كه بين شركاء برخلاف اين ترتيب داده شود از درجه اعتبارساقط است.

ماده 148- هيچ شريك با مسئوليت محدود نمي تواند بدون رضايت ساير شركاء شخص ثالثي را با انتقال تمام يا قسمتي از سهم الشركه خود به او داخل در شركت كند.

ماده 149- اگر يك يا چند نفر از شركاء با مسئوليت محدود حق خود را در شرکت بدون اجازه سايرين كلاً يا بعضاً به شخص ثالثي واگذار نمايند شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شركت و نه حق تفتيش در امور شركت را خواهد داشت.

ماده 150- در مورد تعهداتي كه شركت مختلط غيرسهامي ممكن است قبل از ثبت شركت كرده باشد شريك با مسئوليت محدود در مقابل اشخاص ثالث در حكم شريك ضامن خواهد بود مگر ثابت نمايد كه اشخاص مزبور از محدود بودن مسئوليت او اطلاع داشته اند.

ماده 151- شريك ضامن را وقتي مي توان شخصاً براي قروض شركت تعقيب نمود كه شركت منحل شده باشد.

ماده 152- هرگاه شركت بطريقي غير از ورشكستگي منحل شود و شريك با مسئوليت محدود هنوز تمام يا قسمتي از سهم الشركه خود را نپرداخته و يا پس از تأديه مسترد داشته است طلبكاران شركت حق دارند معادل آنچه كه از بابت سهم الشركه باقي مانده است مستقيماً بر عليه شريك با مسئوليت محدود اقامه دعوي نمايند.

اگر شركت ورشكست شود حق مزبور را مدير تصفيه خواهد داشت.

ماده 153- اگر در نتيجه قرارداد با شركاء ضامن و يا در اثر برداشت قبلي از سرمايه شركت با مسئوليت محدود از سهم الشركه خود كه به ثبت رسيده است بكاهد اين تقليل مادام كه به ثبت نرسيده و برطبق مقررات راجعه به نشر شركتها منتشر نشده است در مقابل طلبكاران شركت معتبر نبوده و طلبكاران مزبور مي تواند براي تعهداتي كه از طرف شركت قبل از ثبت و انتشار تقليل سرمايه بعمل آمده است تأديه همان سرمايه اوليه شريك با مسئوليت محدود را مطالبه نمايند.

ماده 154- به شريك با مسئوليت محدود فرع نمي توان داد مگر درصورتي موجب كسر سرمايه او در شركت نشود اگر در نتيجه ضررهاي وارده سهم الشركه شريك با مسئوليت محدود كسر شده مادام كه اين كمبود جبران نشده تأديه هر ربح يا منفعتي به او ممنوع است.

هرگاه وجهي برخلاف حكم فوق تأديه گرديد شريك با مسئوليت محدود تا معادل وجه دريافتي مسئول تعهدات شركت است مگر در موردي كه با حسن نيت و به اعتبار بيلان مرتبي وجهي گرفته باشد.

ماده 155- هر كس بعنوان شريك با مسئوليت محدود در شركت مختلط غيرسهامي موجودي داخل شود تا معادل سهم الشركه خود مسئول قروضي خواهد بود كه شركت قبل از ورود او داشته خواه اسم شركت عوض شده يا نشده باشد. هر شرطي كه برخلاف اين ترتيب باشد در مقابل اشخاص ثالث كان لم يكن خواهد بود.

ماده 156- اگر شركت مختلط غيرسهامي ورشكست شود دارائي شركت بين طلبكاران خود شركت تقسيم شده و طلبكاران شخصي شركاء در آن حقي ندارند، سهم الشركه شركاء با مسئوليت محدود نيز جزو دارائي شركت نيز محسوب است.

ماده 157- اگر دارائي شركت براي تأديه تمام قروض آن كافي نباشد طلبكاران آن حق دارند بقيه طلب خود را از دارائي شخصي تمام يا هر يك از شركاء ضامن وصول كنند در اين صورت بين طلبكاران شركت و طلبكاران شخصي شركاء ضامن تفاوتي نخواهد بود.

ماده 158- درصورت ورشكستگي يكي از شركاء با مسئوليت محدود خود شركت يا طلبكاران آن با طلبكاران شخصي شريك مزبور متساوي الحقوق خواهند بود.

ماده 159- مقررات مواد 129 و 130 در شركتهاي مختلط غيرسهامي نيز لازم الرعايه است.

ماده 160- اگر شريك ضامن بيش از يك نفر باشد مسئوليت آنها در مقابل طلبكاران و روابط آنها با يكديگر تابع مقررات راجع به شركتهاي تضامني است.

ماده 161- مقررات مواد 136، 137، 138، 139، 140 در مورد شركتهاي مختلط غيرسهامي نيز جاري است.

مرگ يا محجوريت يا ورشكستگي شريك يا شركاء با مسئوليت محدود موجب انحلال شركت نمي شود.

 ادامه مطلب در بخش نوزدهم


https://get.cryptobrowser.site/2738817
نویسنده: atila ׀ تاریخ: شنبه 10 فروردين 1392برچسب:, ׀ موضوع: <-PostCategory-> ׀

درباره وبلاگ

Welcome to the blog of justice


لینک دوستان

لینکهای روزانه

جستجوی مطالب

طراح قالب

CopyRight| 2009 , adalet.LoxBlog.Com , All Rights Reserved
Powered By LoxBlog.Com | Template By: NazTarin.COM