آنهایی که باوجود رنج های بسیار میتوانند آرام بمانند را تحسین میکنم.

اما، عاشق كساني هستم كه مدتي راميگريند،

ولي پس از آنكه اشكهايشان سرازير شد، 

لبخند ميزنند و در آن لحظه است كه ميتوانيد مبارزي واقعي را ببينيد.